Periodieke giften

U kent zeker de mogelijkheid om een schenking te doen aan een goed doel. U weet ook dat deze schenking een aftrekpost is voor de inkomstenbelasting. Wel geldt hiervoor een drempel, namelijk bedragen beneden één procent van het inkomen zijn niet aftrekbaar.

Het is mogelijk om deze fiscale drempel te laten vervallen, namelijk als er sprake is van een periodieke gift. Een dergelijke gift moet bij een schriftelijke overeenkomst (voor 1 januari 2014 was een notariële akte verplicht) met het goede doel worden aangegaan, waarin is opgenomen dat u minstens vijf jaren hetzelfde bedrag schenkt aan het goede doel. Dit is voor u een terugkerende verplichting gedurende deze periode, behoudens indien u tussentijds mocht komen te overlijden.

U kunt een model schenkingsovereenkomst downloaden via de website van de belastingdienst. Het is van belang dat u vooraf controleert of het goede doel voorkomt op de lijst met ANBI-instellingen. U kunt in de overeenkomst ook een bepaling opnemen dat de verplichting tot het doen van de schenking vervalt als het goede doel geen ANBI-status meer heeft of failliet gaat.

U kunt ook overwegen om aan het voortzetten van de schenking een voorwaarde te verbinden namelijk dat deze verplichting komt te vervallen als u werkeloos of arbeidsongeschikt wordt.

In alle gevallen is het van belang dat u de overeenkomst in tweevoud opstelt, ondertekent en vervolgens zelf een exemplaar bewaart in het geval van een controle door de belastingdienst.

Wim Vonk

Notaris Krimpenerwaard
Oudere nieuwsberichten

korte checklist voor nabestaanden 27 oktober 2015
verruimde schenkingsvrijstelling 5 oktober 2015
Aansprakelijkheid vennoten in v.o.f. 7 juli 2015
Het (vernieuwde) energielabel 9 december 2014
Periodieke giften 27 oktober 2014